Slovník pojmů

 • Pojistitel: pojišťovna, která je podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), oprávněna na území ČR pojištění odpovědnosti
 • Pojistník: ten, co uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Pojištěný: ten, na jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla se pojištění odpovědnosti vztahuje
 • Poškozený: osoba, které cizím zaviněním vznikla škoda
 • Totální škoda: náklady na opravu poškozeného vozidla převyšují hodnotu vozidla před poškozením (oprava je tedy neekonomická). Pokud je pojišťovnou rozhodnuto, že likvidace bude probíhat formou totální škody, výplata pojistného plnění půjde na Váš účet a servis již škodu neřeší nadále jako parciální
  - Technická totální škoda: vozidlo je natolik poškozené, že není technologicky možné ho uvést do původního stavu 
  - Ekonomická (finanční) škoda: předpokládané finanční náklady na opravu jsou vyšší, než je hodnota vozida. Klientovi nebo poškozenému je uhrazena obvyklá cena vozidla s odečtením ceny použitelných zbytků vozidla. I takové vozidlo, je-li to technicky možné, může klient nechat opravit. 
 • Likvidace rozpočtem: při této formě likvidace Vám na účet pojistitel vyplácí částku vypočítanou pomocí specializovaného počítačového programu, bez předložení faktury za opravu. 
 • Prohlídka poškozeného vozidla: měla by být provedena co nejdříve a ještě před zahájením opravy. Je prováděna na základě domluvy s klientem, a to techniky pojišťovny. V připadě, že je řešena u pojišťovny, se kterou máme smlouvu, vyřídíme prohlídku vozu my. 
 • AUDATEX: počítačový systém, který vyhodnotí škodu vozidla
 • Náhradní vozidlo: jako poškozený máte ze zákona nárok na zapůjčení náhradního vozidla a to po dobu nezbytně nutnou. Je hrazeno z povinného ručení viníka nehody, tudíž pro Vás opravdu ZDARMA